Blog #Argument

Piše: Slobodan Martinović

Izrada policy paper-a 

Proces kreiranja praktične politike

6 koraka u procesu kreiranja praktične politike

1. Definisanje problemaIdentifikovanje određenog problema praktične politike i pokušaj da ga vlada uzme u razmatranje/postavi u politički program vlade
2. Konstruisanje alternativa praktične politikeUtvrđivanje određenog broja izvodljivih i realističnih načina za rešenje problema
3. Izbor najpogodnije opcijeOdluka o najprikladnijoj opciji praktične politike koja je zasnovana na obimnoj evaluaciji svih alternativa
4. Koncipiranje praktične politikeVladini organi/tela odlučuju kako da najefikasnije primene prihvaćenu praktičnu politiku
5. Sprovođenje i  praćenje praktične politikePraktična politika se uspostavlja u praksi i efikasnost njenog ishoda se konstantno evaluira
6. Procena (evaluacija)Efikasnost u postizanju ciljeva praktične politike se određuje korišćenjem sveobuhvatne procedure vrednovanja

Kako uklopiti istraživanje u proces donošenja odluka kada je problem već na agendi vlade? Važan aspekt planiranja vaše kampanje je uklapanje istraživanja u process donošenja odluka, odnosno razmatranje kako će se debata razvijati onda kada se problem već nalazi na agendi vlade. U suštini, rezultati istraživanja praktične politike, sami po sebi, mogu biti katalizator za problem da se on sa agende eksperata premesti na agendu donosilaca odluka pokazujući, npr. Da je trenutni program vlade nezadovoljavajući ili sugerišući novo rešenje ili primenu novih tehnologija na stari problem. Aktuelni događaji (kao što su prirodne katastrofe, ekonomska ili bezbednosna kriza) ili promena u vrednosnim prioritetima (npr. dolazak nove političke stranke na vlast) su, takođe, glavni pokretači za postavljanje agende. Cilj je da se kroz ovaj proces predstavi jedan razumljiv način ulaska u složen process  kreiranja praktične politike.

Vaš rad u oblasti praktične poltike

Koristite sledeću tabelu da razmotrite pitanja koja se tiču rešavanja praktično političkog problema na kojem trenutno radite, odnosno za koji ste zainteresovani u budućnosti.

Kontekstualna razmatranjaVaše istraživanje praktične politike/predlog praktične politike
Opišite jasnim i jednostavnim jezikom problem u praktičnoj politici na kome radite tj. za koji ste zainteresovani. Zašto aktuelna praktična politika ne uspeva da reši problem? 
Koji članovi mreže/zajednice praktične politike su zainteresovani za ovaj problem? 
Na koju fazu procesa kreiranja praktične politike nastojite da utičete? 
Šta nameravate da postignete vašim predlogom? 
Ko je specifična ciljna grupa/publika koja će čitati vaš predlog praktične politike? Koji tip predloga praktične politike ćete napisati/izraditi 
Kako ćete preneti poruku vašeg predloga praktične politike drugim članovima mreže? 

Centar za istraživanje u politici Argument

www.bitovik.org.rs

Izrada policy paper-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial