Piše: Slobodan Martinović

Investitori u vreme korone, nastavak

Povodom ograđivanja prostora u srcu MZ Prozivka, grad Subotica, od strane nepoznatog investitora i reakcije građana, dobijen je odgovor  Gradonačelnika, Skupštine grada i Gradske uprave  broj : II-037-59/2020; MNK/KB od 29.07.2020. godine, na Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.

1. Na pitanje: Ko je vlasnik i investitor na prostoru preko puta zelene pijace Prozivka?

Odgovor: Obaveštavate se da je parcela broj 10513/8 k.o. Donji Grad otuđena investitoru „Dinamik gradnja“ doo Subotica, putem licitacije, dok je parcela broj 10513/7 k.o. Donji Grad u svojini grada Subotice.

2. Na pitanje: Kada i na koji način je pomenuti javni prostor ustupljen ili prodat privatnom licu, licima?

Odgovor: Obaveštavate se da je licitacija na kojoj je parcela broj 10513/8 k.o. Donji Grad otuđena, održana dana 30.oktobra 2017. godine na 9. sednici Komisije za građevinsko zemljište u Plavoj Sali Gradske kuće, Subotica.

3. Na pitanje: Da li su građani konsultovani šta će se graditi na pomenutom prostoru?

Odgovor:  Za prostor u kome se nalaze parcele broj 10513/7 i 10513/8 k.o. Donji Grad (ranije parcela broj 10513/6 k.o. Donji Grad), donešen je Plan detaljne regulacije za deo prostora MZ Prozivka dana 15. juna 2010. godine. Prema istom planu, navedene parcele su namenjene za izgradnju poslovno-komercijalnog objekta sa obavezom izrade Urbanističkog projekta kojim bi se dalje razradio navedeni prostor.

Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za deo prostora MZ Prozivka održan je u prostorijama Sekretarijata za građevinarstvo Gradske uprave Grada Subotice u periodu od 26.aprila do 25.maja 2010. godine. Oglas za javni uvid postavljen je na oglasnu tablu napred navedenog organa i objavljen u listovima „Mađar So“ i „Subotičke novine“.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-komercijanlog objekta (P+1) sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije na k.p. broj 10513/6 k.o. Donji Grad u Subotici, održana je u periodu od 20.11.2015. do 27.11.2015. godine. Oglas sa tekstom plana i grafičkim prilozima je objavljen na zvaničnom sajtu Grada Subotice www.subotica.rs, gde se i danas nalazi.

Sledom gore navedenog obaveštavama Vas da nema mogućnosti za organizovanje javne rasprave jer su zainteresovani građani mogli u toku javnog uvida i javne prezentacije dostaviti svoje primedbe koje bi razmatrala Komisija za planove u skladu sa Zakonom.

4. . Na pitanje:Zašto komunalna policija nije izašla na teren kada su na pomenutom prostoru građani prijavili seču stabala?

Odgovor: Obaveštavate se da nas je Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove Gradske uprave Grada Subotice obavestio da je dana 13.jula 2020. godine, komunalni inspektor, nakon telefonske prijave spornog slučaja od strane građana, izašao na lice mesta i postupio u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Koliki je broj građana MZ Prozivka imao uvid u Plan detaljne regulacije za deo prostora MZ Prozivka?

Koliko građana MZ Prozivka je prisustvovalo javnoj prezentaciji Urbanističkog projekta za izgradnju poslovno-komercijanlog objekta (P+1) sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije na k.p. broj 10513/6 k.o. Donji Grad u Subotici?

Nisma sreo nijednog građanina MZ Prozivka  koji je prisustvovao uvidu i javnoj prezentaciji, ali sam sreo veliki broj građana koji je negodovao na postupak ograđivanja prostora u srcu MZ Prozivka.

Ovo je školski primer nasušne potrebe uključivanja građana u proces donošenja odluka u svojoj lokalnoj zajendici. Za građansku particpaciju potrebna je odgovorna vlast koja če svoje građane informisati i uključiti u proces donošenja odluka. Suočeni smo sa pojavom svršenog čina kada je sve papirološki završeno a građani nemaju pojma o tome.Vlast ne sme da bude u službi investitora a na štetu građana i zajednice.

Iz iznetog  se vidi strateška uloga mesne zajednice kao prvog stepenika uključivanja građana, koja je sada marginalizovana. Neophodni su aktivni građani koji se bore za svoju zajednicu.

Građani ne smeju biti podanici koji su ubeđeni da se ništa ne može promeniti. Zahvaljujući delom građanskoj neaktivnosti, vlast sprovodi projekte koji ne odgovaraju potrebama građana koji žive u lokalnoj zajednici.

Promene su moguće, isto kao što se svaki investitor i vlast bore za sebe, vreme je odavno došlo da se i mi građani borimo za sebe i svoje interese. Ne možemo bez borbe prepustiti svakoj vlasti i investitorima da rade šta hoće u našoj lokalnoj zajednici.

Investitori u vreme korone, nastavak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial