SAVETODAVNE USLUGE U DRUŠTVU, CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE U POLITICI ARGUMENT

Centar za istraživanje u politici Argument pruža savetodavne usluge državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, organizacijama civilnog društva, političkim partijama, medijima, sindikatima, verskim zajednicama, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, biznis sektoru, međunarodnim organizacijama. 

Savetodavne suluge u društvu:

 1. Analiza političkih pitanja: Savetnici prate političke događaje, zakonodavstvo i trendove. Oni analiziraju informacije kako bi razumeli implikacije i moguće posledice političkih odluka.
 2. Savetovanje lidera i političara: Savetnici pružaju informacije i preporuke liderima političkih stranaka, zastupnicima i drugim donosiocima odluka. To može uključivati strategije za kampanje, komunikaciju s javnošću i taktike za postizanje ciljeva.
 3. Izrada političkih strategija: Savetnici pomažu u kreiranju političkih strategija. To uključuje planiranje kampanja, definisanje poruka, analizu biračkog tela i identifikaciju ključnih problema.
 4. Komunikacija i medijska strategija: Savetnici pomažu političarima u komunikaciji s medijima i javnošću. To uključuje pripremu govora, intervjua i medijskih nastupa.
 5. Lobiranje i odnosi s interesnim grupama: Savetnici rade na izgradnji odnosa s interesnim grupama, sindikatima, poslovnim sektorom i drugim organizacijama. Cilj je osigurati podršku za političke inicijative.
 6. Praćenje izbora i ankete: Savetnici prate izborne rezultate, istraživanja javnog mnjenja i trendove. Na osnovu tih podataka, prilagođavaju strategije.

Savetodavne usluge u društvu

 Pisani:

– Izveštaji, analize 

– Predlozi praktične politike ( policy papers ) 

– Nacrti zakona 

– Studije konteksta 

– Implementaciona strategija 

– Pregledi i komentari drugih dokumenata 

– Komunikaciona strategija 

– Evaluacija programa 

– Media monitoring, press clipping 

– Medijacija 

Usmeni : 

– Tipitčne prezentacije različitih stilova i nivoa formalnosti 

– Usmene konsultacije 

Obuke:

– Priprema i upravljanje projektima prema EU procedurama 

– Izrada akcionih, strateških planova

Savetodavne usluge u društvu su složen proces koji zahteva pažljivo planiranje, analizu i implementaciju. Evo osnovnih koraka:

 1. Identifikacija problema: Prvi korak je prepoznavanje problema ili izazova koji zahteva intervenciju. To može uključivati društvene, ekonomske, zdravstvene ili ekološke aspekte.
 2. Istraživanje i analiza: Temeljito istraživanje je ključno. To uključuje prikupljanje podataka, analizu trendova, konsultacije s ekspertima i procenu potreba i resursa.
 3. Definisanje ciljeva: Postavljanje jasnih ciljeva politike je važno. Ciljevi trebaju biti specifični, merljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski definisani (tzv. SMART ciljevi).
 4. Alternativne strategije: Razmotrite različite pristupe za rešavanje problema. Ovo uključuje analizu troškova i koristi različitih opcija.
 5. Donošenje odluke: Na osnovu analize i procene, donosite odluku o najboljoj strategiji. To može uključivati zakonodavne promene, finansijske intervencije, obrazovne kampanje i druge mere.
 6. Implementacija: Sprovođenje politike zahteva saradnju između vlade, organizacija i građana. Ovo uključuje izradu zakona, pravilnika, obuke i praćenje napretka.
 7. Evaluacija i prilagodba: Nakon implementacije, pratiti rezultate i proceniti uspešnost politike. Ako je potrebno, prilagodite je kako bi se postigli bolji rezultati.
 8. Zahteve slati na mejl cziupargument@gmail.com.
Savetodavne usluge u društvu
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial