Piše: Slobodan Martinović

Primedba na Nacrt Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – zona II i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Nacrt Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – zona II nije usaglašen sa Zakonom  o planskom sistemu. Nije ispoštovan član 34. Obaveza sprovođenja konsultacija u svim fazama izrade dokumenta. Obavljene su konsultacije sa državnim organima i organizacijama ali ne i sa građanima i organizacijama civilnog društva. Prema članu 31. Zakona o planskom sistemu obaveza je predlagača da sprovede ex–ante analizu pre donošenja odluke o izradi dokumenta. Uredba o metodologiji izrade dokumenata, propisa( „Službeni glasnik RS“, broj 8 od 08.02.2019. godine) koja podržava Zakon o planskom sistemu u članu 7. „Odluku o potrebi sprovođenja ex – ante analize efekata javnih politika, predlagač donosi pre otpočinjanja izrade tog dokumenta, na osnovu testa nivoa uticaja i prioriteta“.

Javnost, građani, organizacije civilnog društva nisu bili uključeni u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Postupak predviđa prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu informisanje i učešće javnosti u sve tri faze postupka: fazi odlučivanja o potrebi procene uticaja; fazi određivanja obima i sadržine studije o proceni uticaja i fazi odlučivanja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Iako to predviđa Zakon o planskom sistemu, Uredba  o metodologiji izrade dokumenata, propisa( „Službeni glasnik RS“, broj 8 od 08.02.2019. godine), Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, građani i organizacije civilnog društva nisu bili uključeni u izardu Nacrta Plana detaljne regulacije centra grada Subotice – zona II i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Zona II je deo zaštićenog gradskog jezgra koje je proglašeno za nepokretno kulturno dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju. Ova zona obuhvata ukupno 16 ulica, u kojima su objekti, većim delom stambeni, građeni krajem 19. i početkom 20. veka. 

Kako je moguće da niži nivo vlasti krši odluke višeg nivoa vlasti. Primer je i ulica Braće Radić, gde je lokalna samouprava, mimo vladine odluke, dozvolila investitorima da rade šta hoće.

Na sve ovo bi primena Zakona o poreklu imovine trebala da pokaže odakle investitorima novac da grade u zaštićenim područjima grada, ulogu  gradonačalnika, gradske uprave, skupštine grada.

Ne verujem da će  vlast primenjivati Zakon o poreklu imovine, isto kao i Zakon o planskom sistemu.

Kako se javnost isključuje iz procesa donošenja odluka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial