Piše: Slobodan Martinović

U Odluci o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 40/13, 15/14-ispravka, 7/15 i 44/16 i 37/17), u članu 23. stav 1. menja se i glasi:

„Pružalac usluge će se obezbediti u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite“.

Poziv za podnošenje ponuda i zaključenje ugovora o javnoj nabavci

Član 65

“Naručilac usluge iz člana 64. stav 1. ovog zakona je ministarstvo nadležno za socijalnu zaštitu, odnosno organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave nadležan za socijalnu zaštitu.

Poziv za podnošenje ponuda za pružanje usluga socijalne zaštite objavljuje se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.

Nadležni organi dveju ili više jedinica lokalne samouprave mogu objaviti zajednički poziv za podnošenje ponuda za pružanje usluga iz stava 1. ovog člana da bi se ekonomičnije i efikasnije obezbedile usluge socijalne zaštite.

Ugovor o javnoj nabavci usluge zaključuje se između naručioca usluge i odabranog pružaoca usluge socijalne zaštite i njime se obavezno uređuje način plaćanja, praćenje, i trajanje pružanja usluge socijalne zaštite, kao i način izveštavanja i uslovi raskida ugovora.

Pružalac usluga socijalne zaštite koji je dobio licencu za pružanje usluge socijalne zaštite i sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci usluge iz stava 1. ovog člana ima status ovlašćenog pružaoca usluge socijalne zaštite”.

Zakon o socijalnoj  zaštiti ne prepoznaje članove porodica koji su osobama sa invaliditetom pomagači 24 časa. Pomagačima je podjednako potrebna pomoć kroz usluge socijalne zaštite. Tačnije, porodici. Prostor pružalaca usluga u socijalnoj zaštiti nije jasno definisan, ko, šta i kako treba da radi. Već je birokratizovan raznim licencama koje su način da se neko elimiše kao pružalac usluga i da se naplati taksa za posedovanje iste. Zakon o socijalnoj zaštiti ne sagledava potrebe porodica koje imaju člana koji je OSI.

Personalni asistenti na javnoj nabavci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial