Piše: Slobodan Martinović

Politička analiza

Politička analiza je primenjena disciplina, ona koristi sistematski pristup i različite metode ispitivanja, istražuje alternativne opcije, nastoji da razume društveno-teghnička pitanja kako bi rešila javne probleme. Tako, dobra politička anliza integriše kvantitativne i kvalitativne informacije koje se mogu koristiti u političkom okviru, pristupa problemu iz različitih perspektiva, i koristi odgovarajuće metode da testira izvodljivost i proceni moguće posledice predloženih opcija.

Politička analiza je više od tehničkog alata koji se koristi da pomogne informisanje onih koji donose odluke. Ona takođe upravlja selekcijom i korišćenjem metoda i alata, prepoznaje ciljeve i vrednosti klijenta, odlukom pogođenih  pojedinaca, grupa stanovništva, i obezbeđuje jasno objašnjenje pitanja o kojima se debatuje.

Ona takođe uključuje eksplicitno navođenje kriterijuma koji će biti korišćeni da se evaluiraju moguće politike, sredstva za generisanje i evaluaciju alternativnih politika, konkretne načine da se ove politike primene i procenu rezultata analize.

Najubedljivija karakteristika političke analize je da li će je korisnik razumeti, da li je u stanju da prati njenu logiku, i da li je rezultat u stanju da formuliše bolju politiku. Uspeh se  meri kvalitetom javne debate i efikasnošću usvojene politike.

Politička analiza
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial