Predstavljamo  Udruženje oboljelih od  šećerne bolesti  Općine – Bužim, ono je   nastalo dobrovoljnim udruživanjem osoba oboljelih od dijabetesa ( djece, omladine i starije populacije) i drugih građana, koji su iskazali interes da na organiziran način djeluju u borbi protiv sećerne bolesti.

Udruženje građana je osnovano 2005. godine, vođeno svojim ciljem kontinuirano nastoji da obezbijedi bolje uslove za život osoba oboljelih od dijabetesa da bude udruženje od koristi ljudima I zajednici.

Kroz različite inicijative utičemo na institucije vlasti da omoguće bolje uslove za oboljele od šećerne bolesti  i sistematskom rješavanju problema sa kojima se susreću oboljelih  od šećerne bolesti odn dijabetesom.

Općina Bužim prostire se na sjevero zapadnom dijelu BIH, (odnosno) na sjevero istočnom dijelu teritorije USK-n graniči sa općinama; Bosanska Krupa (sa istoka), Cazin (sa juga), Velika Kladuša (sa zapada i sjevera ), Također  sa Općinom  Dvor na Uni (Republika Hrvatska sa sjeveroistoka).

Kroz različite inicijative utičemo na institucije vlasti da omoguće bolje uslove za dijabetičare i sistematskom rješavanju problema sa kojima se susreću dijabetičari. Udruženje obolelih od šećerne bolesti Bužim   je jedno od najaktivnijih Udruženja na području Općine Bužim šire svoje aktivnosti usmjerava na pomoći i brizi svojih članova i redovnoj kontroli šećera u krvi kako za članove tako i za sve građane Općine Bužima. Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Bužim je humanitarno-neprofitibilna i nevladina organizacija, koja se bavi prevencijom, odnosno, edukacijom i pružanjem pomoći, koji se susreću sa ovim problemom, tako i samim oboljelim od dijabetesa, a kroz radionice i predavanja i aktivnom učešću oboljelih od šećerne bolesti odn dijabetesa u rješavanju problema šećerne bolesti odn dijabetesa.

Udruženje, koje na bazi solidarnosti i humanosti kao i uzajamnosti okuplja građane oboljele od šećerne bolesti u cilju ostvarivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa oboljelih, te razvijanje cjelokupne aktivnosti udruženja u skladu sa zakonskim propisima, a prema potrebama oboljelih građana Bužima. Djeluje napodručju Općine Bužim i aktivno surađuje sa relevantnim službama koje se i same bave radom, kako sa bolesnicima oboljelih od šećerne bolesti, tako i na prevenciji i osvješčivanju lokalnih zajednica o ovom problemu i smanjenju broja oboljelih od šećerne bolest.

Udruženje djeluje kao humanitarno-neprofitibilno, nevladina i nestranačko.

– Ustrojava stalnu evidenciju o oboljelim članovima udruženja sa svim relevantnim pokazateljima na osnovu kojih će se utvrditi socijalni status svakog pojedinog  člana udruženja,

– Sačiniti sve normativne akte i finansijske dokumente, te akta neophodna za ukupnu aktivnost udruženja,

– U suradnji sa zdravstvenim ustanovama i specijalistima raditi na ranom otkrivanju oboljelih od šećerne bolesti, na zdravstvenom prosvjećivanju oboljelih.

– (Edukacija) unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih i sl.

– Organizirati sistem češćeg obilaska teže oboljelih članova.

– Organizirati i razvijati kvalitetnu izdavačku i informativnu djelatnost sa ciljem upoznavanja šire javnosti sa sveukupnim životnim problemima oboljelih od šećerne bolesti.

– Izgraditi institut za rješavanje materijalnih, socijalnih, zdravstvenih i dr. problema i pitanja oboljelih, njihovih porodica, pružajući istima odgovarajuće vidove socijalne zaštite, materijalno stručne i pravne pomoći.

Omogućiti članovima što bolje uvjete za međusobno komuniciranje, suradnju i pomoć, razmjenu iskustava, pomoć u liječenju  šećerne bolesti odn dijabetesa. Pružiti potporu i pomoć članovima Udruženja u njihovim naporima da uključe svoju porodicu u različite procese organiziranog liječenja dijabetesa. Upozoravati javnost na probleme s područja aktivnosti udruženja I članovima nuditi vlastima iskustva, sarađivati sa dr.dijabetolozima  I djelovati edukativno, informativno i publicistički u skladu sa Zakonom. Stvaranje veza sa ostalim sličnim udruženjima  sa područja BiH u skladu sa Zakonom.

Misija:

Stvaranje pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje, ravnopravno učešće i sveukupnu afirmaciju osoba sa šećernom bolešću odn dijabetesom u društvenoj zajednici i poduzimanje aktivnosti s ciljem smanjenja i otklanjanja diskriminacije i predrasuda prema osobama sa šećernom bolesti  odn dijabetičarima.

Vizija:

Osobe sa šećernom bolešću su ravnopravni i aktivni članovi u društvenoj zajednici.

Opterećenja koja imaju zbog šećerne bolesti, sa punim samopouzdanjem I vjerom u svoje sposobnosti i prihvaćene od okoline sa svim svojim specifičnostima.

Borba protiv  stigme i korupcije,

Borba protiv diskriminacije .

Srdačan pozdrav:!

Udruženje oboljelih od šećerne bolesti  Bužim

ul.505.Viteške brigade  bb

77245  Bužim

Mirsad Salkic, predsjednik udruženja

Kontakt tel: / mob: 061/649-419 il 066/773-027

e.mail : udruzenje.secerasa@gmail.com

Predstavljamo Udruženje oboljelih od šećerne bolesti Općine – Bužim, BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial